Arvutid ja internet

Telefon: 489 4039

Külastajatele on tasuta kasutamiseks viis arvutit. Kõik arvutid on varustatud ID-kaardi lugejatega. Võimalus kasutada kõrvaklappe. Raamatukogus on tasuta Wi-Fi leviala, isikliku sülearvutiga töötamiseks. Printimine ja kopeerimine on tasulised

Kasutamise eeskiri:

 • Arvutit võivad kasutada külastajad alates 10. eluaastast, eeltingimuseks on arvuti ja interneti kasutamise oskus.
 • Arvutite kasutamiseks tuleb eelnevalt registreerida kas kohapeal või telefonil 489 4039. Registreeritakse päevas minimaalselt 30 min ja maksimaalselt 2×55 min.
 • Registreeritu kaotab õiguse kasutusele teiste klientide ees, kui ta hilineb üle 10 minuti. Tööajad algavad täistundidel.
 • Otsinguarvutid on kasutamiseks kõikidele ja ainult lubatud programmides otsingute teostamiseks.
 • Töökoha arvutil töötamiseks peab olema registreeritud raamatukogu lugejaks.
 • Arvuti kasutamiseks tuleb registreeritul esitada raamatukoguhoidjale isikut tõendav dokument või raamatukogu lugejapilet. Klient tutvub enne töökohale asumist arvuti kasutamise eeskirjadega ning annab selle kohta allkirja.
 • Arvuti taga on korraga üks inimene.
 • Külastaja kasutab internetitöökohta ja pakutavaid teenuseid hea tava ja netietiketti jälgides.
 • Raamatukogu ei säilita lugejate poolt salvestatud faile.
 • Arvuti kasutajal on keelatud:
  1) arvutite omavoliline väljalülitamine ja restartimine;
  2) igasugune muudatuste tegemine arvuti konfiguratsioonis;
  3) jätta oma salvestatud faile (dokumendid, pildid) kõvakettale;
  4) programmide omavoliline installeerimine;
  5) seadmete ja tarkvara mittesihtotstarbeline kasutamine, riist- ja tarkvara kahjustamine;
  6) ebasündsate materjalide, sh pornograafiliste lehekülgede külastamine;
  7) arvuteid kasutada arvutimängude mängimiseks
 • Raamatukogu töötajal on õigus eeskirjade rikkumise  korral katkestada külastajal arvuti kasutamine.
 • Enne arvutist väljatrüki tegemist tuleb informeerida raamatukogu töötajat.
 • Tõrgetest mingi süsteemi käivitamisel teatada ning nõuande ja abi saamiseks pöörduda raamatukogu töötaja poole.
 • Raamatukogu ei kanna vastutust “Autoriõiguse seaduse” rikkumise eest interneti kasutamisel. Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult kasutajal.
 • Arvuti kasutaja poolt raamatukogule tekitatud materiaalse kahju hüvitab kasutaja.
 • Arvuti kasutajale kehtib käesolev raamatukogu kasutamise eeskiri.
 • Käesoleva eeskirja rikkumisel kaotab külastaja õiguse kasutada arvutit ühe kuni 6 kuu jooksul, korduvatel rikkumistel kuni aasta jooksul.